بررسی نقشه های معماری از دیدگاه مهندس طراح

اول از هر چیز یک مهندس طراح می بایست با چالش های پلان معماری آشنایی کامل پیدا کند.

اگر درابتدای کار پلان معماری را در ذهن خود مدل سازی و تجسم کنید در ادامه طراحی خود با چالش های کمتری برخورد خواهید کرد.

نکته مهم  دیگر این است که سازه طراحی شده با پلان معماری باید تماما مطابقت داشته باشد. و اگر این مطابقت وجود نداشته باشد باعث ایجاد مشکلات زیادی در اجرای کار می شود.

اطلاعات مهم در نقشه های معماری

اطلاعات ملک  توسط مهندس معمار از طریق دستور نقشه تهیه می شود به همراه یک جدول اطلاعات در نقشه های معماری قرار داده میشود.

این  اطلاعات شامل ابعاد زمین ،تعداد طبقات ،منطقه سازه , شماره پرونده و…. ، که برای مهندس سازه توجه به این جدول ضروری میباشد.

کمی در خصوص این موارد توضیح میدهیم:

-منطقه ای که سازه در آن ساخته و طراحی می شود مهم است زیرا هر منطقه شرایط ساخت و سازه ای مختص به خود را دارا می باشد.

-شماره پرونده که از سوی شهرداری منطقه می باشد به مانند شناسنامه ملک است. رقم اول از سمت چپ شماره منطقه ملک می باشد و این فقط مختص شهر تهران است و میتواند در شهر های مختلف متفاوت و متغیر باشد. شماره پرونده مهم ترین قسمت اطلاعات نقشه های معماری به حساب می آید چراکه اگر برای دفاع خواسته شوید طبق شماره پرونده کار شما چک می شود.

-جدول اطلاعات نقشه شامل تعداد طبقات , نوع کاربری و مساحت طبقات می شود. مهم ترین عدد در این جدول متراژ کل و یا مساحت کل سازه می باشد , به این دلیل که بسیاری از محاسبات با این عدد انجام می شود.

بررسی نقشه ها

شروع بررسی ابتدا از پلان همکف شروع می شود. برای تجسم سازه اگر از طبقه همکف باشد  بهتر است. در پلان همکف به دنبال ورودی سازه باشید برای تصویر سازی ذهنی از سازه شما ابتدا می بایست وارد سازه شوید تا بتوانید دیگر جزئیات سازه را متوجه شوید.

بعد از بررسی ورودی نوبت به بررسی رمپ در سازه می باشد. مقدار رمپ در هر سازه متفاوت است به این صورت که بعضی سازه ها رمپ ندارند , بعضی سازه ها دارای رمپ کمی هستند و بعضی دیگر دارای رمپ بیشتری می باشند.

برای یافتن جهت رمپ بهترین کار خواندن ترازها می باشد که مطمئن ترین راه است.

راه های دیگری مانند فلش روی رمپ و یا خط های کشیده شده روی رمپ می باشد که بعضی اوقات معمار فلش و یا خط را ممکن است اشتباه بکشد. با این تفاسیر بهترین و امن ترین راه برای یافتن جهت رمپ ساختمان نگاه کردن به تراز ها و خواندن آنها می باشد.

 

تیر کنار راه پله

مهم ترین مورد درباره این تیر شانه گیر نبودن آن می باشد که اگر در سازه ای تیر کنار راه پله شانه گیر باشد اشتباه معمار و یا مهندس محاسب می باشد. این تیر باید در محدوده سفت کاری تمام شود و به هیچ عنوان وارد نازک کاری نشود که باعث شانه گیر شدن شود.

شانه گیر شدن تیر به این معنا می باشد که اگر فردی در راه پله باشد و بخواهد در پاگرد ها دور بزند بخاطر عرض کمه پله به دلیل ورود تیر به داخل آن باعث شانه گیر شدن تیر  می شود. برای رفع این مشکل در سازه می توان از یک برون محوری جزئی بعضی اوقات استفاده کرد.برون محوری به معنای جا به جایی تیر برای شانه گیر نشدن و قرار گرفتن در قسمت سفت کاری سازه می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

درباره ماکلاس هاموقعیتفروشگاه
error: Content is protected !!