قیمت ها

قیمت ها

بهترین پلن خود را از لیست قیمت های ما انتخاب کنید

روزانه
15 هزارتومان
یک جلسه

فقط 1 جلسه
کلاس های گروهی
معتبر تا 1 ماه
کلاس های صبح
بدون بیمه
بدون مت

ماهانه
190 هزار تومان
15 جلسه

15 جلسه
کلاس های گروهی
معتبر تا 1 ماه
کلاس های صبح
شامل بیمه
مت رایگان

سالانه
990 هزارتومان
همه روزهای سال

365 جلسه
کلاس های گروهی
معتبر تا 12 ماه
کلاس های صبح
شامل بیمه
مت رایگان

درباره ماکلاس هاموقعیتفروشگاه
error: Content is protected !!